Kyrka

Må-bra-indikatorer för växande församlingar

Viktiga tankar
 • Knowledge is power
 • The Future Of Possible
 • Hibs and Ross County fans on final
 • Tip of the day: That man again
 • Hibs and Ross County fans on final
 • Spieth in danger of missing cut

Det är tre viktiga mål som en församling/kyrka bör fundera kring för att funktionen som en sund växande församling kan sägas vara uppfyllt. Men dessa mål kan också definieras som må-bra-indikatorer eller lite av en termometer för att se var församlingen/kyrkan befinner sig. Målen är också parallella. Man arbetar alltså med alla de nio punkterna samtidigt. De olika delarna under varje punkt bearbetas i turordning tills målet är uppnått.

I. Församlingen lever för andra
II. Församlingen tar vård om sig själv
III. Församlingen tillämpar evangeliet i sin kulturella situation

Detta kan indelas i praktiska steg som kan följas och utvecklas på olika sätt. Dessa steg kan också fungera som utvärderingsstationer och nycklar för att se på sin egen församling/kyrka och definiera var man befinner sig.

I. Att församlingen lever för andra kan indelas i socialt arbete och utmanande evangelisation.
Det är vissa steg eller aktiviteter som behöver utföras för att man ska komma till de olika delmålen.

1. Socialt Arbete – en praktisk plan för att avhjälpa de sociala behoven är påbörjad.

 • Försök göra dig bekant med fler människor på olika sociala nivåer. Bli bättre bekant med människorna i målområdet.
 • Observera den sociala konditionen och vilka kända behov som finns i målområdet.
 • Gör en plan som mobiliserar församlingen att hjälpa i de behov som finns och vad man kan göra enligt sina möjligheter.

2. Utmanande evangelisation – församlingen praktiserar evangelisation i sin omgivning.

 • Träna församlingens medlemmar i personlig evangelisation.
 • Studera och arbeta fram hur man bäst kan evangelisera målområdet.
 • Utarbeta och verkställ planer och konkreta sätt att evangelisera målområdet.

II. Att församlingen tar vård om sig själv kan indelas i följande områden:
Meningsfulla gudstjänster, riktig administration, andligt liv, ekonomisk stabilitet, medveten självidentitet.

3. Meningsfulla gudstjänster – församlingens möten är meningsfullt anpassade.

 • Sträva efter att identifiera det som inte kommunicerar.
 • Besluta om hur man ska förbättra kommunikationen i de offentliga möten som hålls.
 • Ha möten och gudsjänster med de två punkterna ovan i minnnet.

4. God administration – församlingens administration är up-to-date

 • Besluta om vilka aktiviteter som är nödvändiga för församlingens yttre och inre liv.
 • Skriv en arbetsbeskrivning för varje tjänst.
 • Försäkra om att varje person som accepterar en uppgift förstår vad det innebär.
 • Revidera arbetsbeskrivningarna med jämna mellanrum.
 • Revidera församlingens stadgar i förhållande till växten.
 • Försäkra om församlingens godkännande av stadgeändringarna och ge kopior till varje medlem.

5. Andligt liv – församlingen lever i kroppsfunktion.

 • Undervisa om Bibelns lära angående tjänarskap.
 • Undervisa klart om de andliga gåvorna och uppmuntra var och en till upptäckt.
 • Se till att det finns tillräcklig undervisning för församlingens behov.
 • Uppmuntra ständigt medlemmarna att leva i kroppsfunktion.

6. Ekonomisk stabilitet – självunderhåll är uppnått.

 • Sätt upp realistiska, ekonomiska mål som församlingen kan nå med sina egna medel.
 • Påminn medlemmarna om målen.
 • Revidera systematiskt de ekonomiska målsättningarna.

7. Medveten självidentitet – församlingen är medveten om sin identitet.

 • Praktisera sätt och metoder i utvecklandet av församlingens livsstil som leder till självmedvetenhet.
 • Uppmuntra och utveckla en skriftenlig attityd i församlingen med avseende på hennes oberoende.

III. Att församlingen tillämpar evangeliet i sin kulturella situation innebär arbete på följande områden: Kulturell förståelse, omvändelser från världen.

8. Kulturell förståelse – Församlingen arbetar effektivt i sin omgivning

 • Studera noggrant hur människorna i kyrkans omgivning lever.
 • Studera hur man kan sammanknyta biblisk teologi och församlingens liv med den lokala kulturella bilden.

9. Omvändelser – människor blir omvända och läggs till församlingen.

 • Studera hur man på ett bättre sätt skulle kunna presentera evangeliet.
 • Evangelisera med dessa kulturella överväganden i minnet.

Från Dr Samuel Faircloth med tillstånd – Bearbetat och översatt av Roger Arnfjell.
Dr Samuel Faircloth har varit missionär i många år i Europa med mycket goda resultat. Punkterna ovan kommer från de lektioner som undertecknad deltog i med Dr Samuel Faircloth som lärare.

Relaterade artiklar

Back to top button